Mimelon şirkətinin siyasəti

Mimelon şirkətinin siyasəti

Sənəddə təsvir edilmiş şərtlər hər hansı Seçilmiş ölkənin ərazisində Saytın istifadəsini güman edən  və ya Saytın səhifələrində həyata keçirilən bütün əməliyyatlara və fəaliyyətlərə qarşı tətbiq edilir. Mimelon şirkəti tərəfindən satıcıdan və ya istehsalçıdan, həmçinin dövlət, inzibati və ya məhkəmə orqanlarının nümayəndəsi, üçüncü şəxslərə aid olan intellektual mülkiyyət hüquqlarının (İMH), həmçinin üçüncü şəxslərə aid olan digər hüquqların, və ya hər hansı Seçilmiş ölkədə qüvvədə olan qanunların pozulması əlamətlərinin (həmçinin patent, müəllif, istehsal hüququ, ticarət sirri, ticarət markalarına hüquqlar, məlumat bazaları, istehsalçının hüquqları, və ya başqa hüquqlar, hansılar ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, İMH-ə aiddirlər, həmçinin hər hansı digər əlavə və müşayiət hüquqlar, qeyd edilmiş və ya qeyd edilməmiş fərdi, şəxsi və ya məxfi məlumat kimi; qeydiyyat haqqında istənilən bildirilmiş hüquqlar və ərizələr, həmçinin digər İMH və oxşar/analoji taktikalar və dünyanın istınilər regionunda mövcud olan və tətbiq edilən müdafiə, həmçinin bu hüquqların hər hansının pozuntularına, qəsd etmələrinə, etinasızlığa və ya qanunsuz istifadəsinə cavab olaraq təsirə səbəb olan amillər) malda aşkar edilməsi haqqında xəbərdarlığın alınması zaman, bu Məhsullara linklər Saytdan, Məhsulların özləri isə anbardan ( əgər belələri anbarda varsa) Mimelon şirkətinin təşəbbüsü ilə silinmiş ola bilər; şirkət onları öz gücü ilə silə bilər, və ya Satıcıdan onları Satıcının hesabı vasitəsilə, və ya başqa üsulla müəyyən vaxt ərzində silməyə tələb edə bilər. Satıcı Mimelon-un idarə qaydalarında və müştərilərilərə xidmətin cari qaydalarında dəyişikliklər etmək, həmçinin şəxsi mülahizəsi üzrə yeni qaydaları tətbiq etmək haqqına malik olduğu barəsində xəbərarlanır. Mimelon Satıcını onun hesabının və ya Şərtlərin hər hansı bəndinin ləğv edilməsi haqqında əvvəlcədən, və ya sonra məlumatlandırmağı öhdəsinə götürmür.

 

XİDMƏT VƏ YIĞIMLAR HAQQI

Digər tələblərin olmadığı halda, istifadəçilər Sayt tələblərinə uyğun olaraq xidmət haqqını və komissiyaları həyata keçirməyə məcburdular, başqa ödənilmə qaydasını nəzərdə tutan hallar istisna olmaqla; ödənilmə qaydası Site:http://mimelon.com/selling-fees/c/ "Bizim xidmətlərimiz" bölməsində təsvir edilib, və ya Satıcının hesabı vasitəsilə translyasiya edilən və hər konkret Seçilmiş ölkə üçün göstərilmiş təlimatlarda yerləşir. Xidmətlərin və komissiyaların ödənilmə qaydası dəyişə bilər. Satıcı vergiləri ödəməyə, həmçinin səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qoyulan vədəsiz ödəmə və ya vergi yığımlarının, xərclərin, faizlərin və cərimələrin ödəməməsi halında hər hansı Seçilmiş ölkənin qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən xərcləri, faizləri və cərimələri ödəməyə məcburdur. Bu məbləğlərin tənbehi halında, onlar müntəzəm yığımlardan ayrı olaraq ödənilir. Satıcı (bizim xahişimiz üzrə qeydiyyat sənədinin təsdiqinin verilməsi yolu ilə) Şirkətə onun məlumatlarını yoxlamaq hüququnu verir, həmçinin Satıcı razılaşması ilə bizim üçün kredit statusu, xüsusi halda – İstifadəçinin kompensasiyalar və ya digər xərclər kimi ödəməyə məcbur olan məbləğlərin çıxarılması məqsədi ilə krediti və ya kredit kartını vermiş təşkilat tərəfindən verilən kredit kartları haqqında məlumata girişi təmin edən hər hansı yenilənmiş məlumatları təqdim edir. Digər nizamın olmadığı halda, şərtlərə müvafiq olaraq Satıcı tərəfindən ödənilən bütün məbləğlər Satıcı tərəfindən seçilmiş və Seçilmiş ölkədə istifadə edilən valyutada Saytın müvafiq səhifəsində və ya Satıcının hesabında əks edilmişdir. Şərtlərlə nəzərdə tutulmuş bütün ödəmələr Satıcı tərəfindən seçilmiş və Seçilmiş ölkədə istifadə edilən valyutada həyata keçirilir. Satıcıdan alınan yığımlar şərtlərlə və ƏDV, satışlardan və dövriyyədən vergilər, ümumi gəlirə ("Əlavə vergi" hesab edilən) vergilər kimi öhdəliklərin və vergilərin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş xərclərdən ayrı ödənilir. Satıcı tərəfindən ödənilən yığımların üzərinə əlavə vergilər qoyulduğu halda, Mimelon şirkəti Saytın şərtlərinə müvafiq olaraq Əlavə vergilərin çıxarılmasını həyata keçirir. Satıcı Mimelon şirkətinə Əlavə vergilərin ödənilməsi üçün həmin məlumatı təqdim edir, çünki bu şirkətin səlahiyyətlərinin təyini üçün lazımdır, əgər belələri varsa, həmçinin Əlavə vergilərin əlavə edilməsi və yığımı ilə bağlı şirkət tərəfindən bütün qanuni öhdəliklərə və prosedurlara riayət etmənin təminatı üçün. Satıcı və ya Alıcı tərəfindən malın çatdırılması üzrə xidmətin ödəniş edilməni nəzərdə tutan hallarda, Mimelon Satıcıya ödənilən məbləğdən müvafiq ay ərzində çıxarmanı həyata keçirir. Şirkət şərtlərə müvafiq olaraq otuz gün ərzində ödəmələr və yığımlar çıxılma ilə malın müvəffəqiyyətli reallaşdırmasından və çatdırılmasından sonra hər hansı Seçilmiş ölkənin ərazisində reallaşdırılmış mal üçün kompensasiyaların ödənilməsi nizamıyla malın dəyərinin Satıcısının hesabında əks etdirilməsi üçün lazımlı qərarları qəbul edir. Bu dövr alıcıların iştirakıyla danışıqlar yolu ilə, və ya dövrün təyiniylə bağlı mübahisələrin nizama salmasının gedişatında təyin edilə bilər. Sazişin tamamlanmasından və ödəmə vasitələrin daxil olmasından sonra, Satıcı onları öz bank hesabına köçürmək hüququna malikdir. Biz yalnız borcların, qaytarılmaların və ya ləğv edilmiş ödənişlərin, həmçinin, şərtlərə müvafiq olaraq, ödəmədən zəruriliyə görə saxlanan məbləğlərin çıxarılması ilə bizim tərəfimizdən Satıcıyla sazişlər nəticəsində alınmış vasitələri keçirtmək haqqına malikik. Bütün mübahisələr və münaqişələr danışıqlar yoluyla həll edilməlidir. Qərarın yoxluğu halda, tərəflər mübahisələrin və münaqişələrin həll prosesini nizama salan bəndə uyğun olaraq hərəkət edir.

Mimelon-un hüquqları və zəmanətləri pozulmaması məqsədi ilə və Şərtlərdə ifadə edilmiş digər bəndlərdən və vəziyyətlərdən asılı olmayaraq, Malın təmir edilməsi, saxtakarlıq və ya Satıcı tərəfindən dələduzluq və ya başqa qanunsuz hərəkətlər əlamətlərinin aşkar olunduğu halda, o (Satıcı) Mimelon şirkəti tərəfindən çəkilmiş zərərləri (birbaşa və ya əlavə, araşdırmayla bağlı xərclər, yığımlar və ya digər növ maliyyə xərcləri daxil olmaqla) kompensasiya etməyi öhdəsinə götürür.

 

ZƏMANƏTLƏR, YAYILMA və MƏHSULUN REALLAŞDIRILMASI

Satıcı növbəti hadisələrdə dəqiq və aydın məlumatı və zəmanəti verməyə məcburdur: 1) əgər o təşkilat, korporasiya, birləşmə rolunu oynayırsa, və ya qanuni əsaslarda və hesabını qeydiyyat etdiyi Seçilmiş ölkənin ərazisində fəaliyyət göstərən Qanunla ciddi uyğunluqda biznes təşkilinin digər formasını seçibsə, və o "Bizim xidmətlərimiz" bölməsində şərtlərə müvafiq olaraq qeyd edilibsə; 2) Satıcı Şərtlərə uyğun olaraq saytın Şərtlərinə riayət etmək və öhdəlikləri, lisenziya tələblərini və hüquqları yerinə yetirilməsini təmin etmək hüququna və səlahiyyətinə malikdir; 3) Satıcı Saytın köməyi ilə məhsulların reallaşdırılma imkanı olduğu regionun ərazisində onların istifadəsinə, irəliləyişinə, satışına lisenziyaya, əsaslara, şifahi və yazı icazələrinə, İMH-a, səlahiyyətlərə və razılığa malik olmağa məcbur edilir; 4) Satıcı tərəfindən reallaşdırılan bütün Məhsullar şərtlərə müvafiq olaraq regionda qüvvədə olan təhlükəsizlik və keyfiyyət tələblərinə cavab verməlidir; 5) Üçüncü tərəflərlə hər hansı razılaşmanın pozulması ilə nəticənilən Saytın köməyi ilə hər hansı Məhsulun nümayişi və yayılması Satıcı tərəfindən məsuliyyətə səbəb olur; 6) Satıcının Məhsullarının nümayişi, yerləşdirməsi, yayılması və satışı Seçilmiş ölkədə qüvvədə olan qanunların və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulması sayılmır; 7) Bütün Məhsullar və Materiallar istehsal nikahı əlamətlərindən, qüsurlardan və zədələrdən azad olmalıdır; 8) Satıcıya Saytın və ya reklam kampaniyaların köməyi ilə qaydaları və biznesin idarə edilməsinin əxlaqını pozan fəaliyyətdə iştirak etməyə, dərc etməyə və mötəbər olmayan, səhv və ya təhrif edilmiş məlumatı yaymağa qadağan edilir; 9) Satıcı yalnız yeni, istefadə olunmamış Məhsulları təqdim etməlidir, yaymalıdır, reallaşdırmalıdır və çatdırmalıdır, və dəyişdirilmiş və ya istifadədə olmuş Məhsulların təqdim edilməsindən, yayılmasından, reallaşdırılmasından və çatdırılmasından çəkinməlidir; 10) Satıcı, Seçilmiş ölkənin Qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Satıcı tərəfindən yuxarıda göstərilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya pozulması halında Mimelon şirkəti ilə çəkilmiş bütün zərərləri, xərcləri və/ və ya itkiləri kompensasiya etməyə məcburdur.

 

MƏHSULUN QAYTARILMASI və KOMPENSASİYA

Satıcı Saytda yerləşdirilmiş və alıcı tərəfindən alınmış Məhsulun, alıcı tərəfindən Məhsulun alınma tarixindən başlayan, qaytarılma və ya kompensasiya dövrü ərzində qaytarılmış olduğu hallarda Saytın https://mimelon.com/return-policy/c/ səhifəsində təsvir edilmiş kompensasiyanın və Məhsulların qaytarılmasının nizamına ciddi riayət etməyə məcburdur. Malların qaytarılma nizamına uyğun olaraq, Məhsul sazişin, çatdırılmanın və alıcı tərəfindən alışın həyata keçirilməsi vaxtı olduğu orijinal qablaşdırmada və vəziyyətdə qaytarılmış olmalıdır. Mimelon saytının dəstək xidməti Satıcıya Məhsulun geri çatdırılmasını həyata keçirməyə kömək edir, bu halda Satıcı Alıcı tərəfindən hal-hazırda çəkilmiş maliyyə xərclərini tamamilə kompensasiya edir. Satıcı qaytarılmanı qəbul etməyə məcburdur. Qaytarılma Satıcı tərəfindən hər hansı öhdəliklərin pozulma amilləriylə bağlı olmadığı hallarda, Mimelon xərclərin və ya cərimə məbləğlərinin ödənilməsi vasitəsi ilə kompensasiyanın ödənilməsini tələb etməyə haqlı deyil (saytın Şərtləri digər nizamı nəzərdə tutmadığı halda). Məhsul hesabda göstərilmiş Satıcının ünvanına göndərilmələdir. Satıcının ünvanının aktuallığının itkisi, və ya Satıcının göstərilmiş ünvanın səhv olduğu, həmçinin, Satıcının Seçilmiş ölkənin ərazisində çatdırılma ünvanının göstərilməməsi, və ya Məhsulun qaytarılması və ödənilməsi üçün kifayət qədər məlumatın təqdim etmədiyi hallarda, Məhsul sahibsiz hesab edilir, və Mimelon onunla bağlı, Seçilmiş ölkənin Qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, göstəriş vermək haqqındadır. Satıcı Məhsulun saxlanılması, çatdırılması və istifadə edilməsiylə bağlı bütün xərcləri kompensasiya edir. Mimelon şirkəti öz istədiyi kimi sahibsiz məhsulla bağlı göstəriş vermək hüququna malikdir, və Satıcı, Mimelon onu ətrafdakılara qarşı təhlükəli hesab etdiyi və ya onun məzmununa və ya istifadəsinə görə məsuliyyət risklərini gördüyü halda, onun utilizasiyası ilə razı hesab edilir. Bu cür Məhsulların utilizasiyası zamanı, Mimelon onlara pulsuz hüquqları, həmçinin utilizasiya ilə bağlı hər hansı faydaları alır.

Məhsulların Şərtlərə uyğunsuzluğu halında, saytda təsvir edilmiş və hesabda təqdim edilmiş funksiyaların köməyi ilə sayt vasitəsilə reallaşdırılan, Bizim xidmətlərimizi və Məhsullarımızı nizama salan kompensasiyanın və məhsulun qaytarılma nizamına uyğun olaraq, Satıcı kompensasiya, əməliyyatların ləğvi, düzəlişlərin daxil etməsi və qaytarılma üzrə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Biz mülahizəmiz üzrə alıcılar üçün xeyirlə, Sizin (Satıcıların) öhdəliklərinizi nəzərə alaraq, qaytarılan məbləğləri qəbul etmək, təkmilləşdirmək və hesablamaq, qaytarılmaları və ləğvləri qiymətləndirmək hüququna milikik. Alıcılara ünvanlandırılmış, məhsulun qaytarılmasıyla bağlı ödəmələr Sayt vasitəsilə müqavilə üzrə Mimelon-un müvafiq partnyorunun köməyi ilə Satıcı tərəfindən həyata keçirilir. Ödəmələr bizim tərəfimizdən seçilmiş üsullarla həyata keçirilir, Satıcı bu ödəmələrlə bağlı Mimelon şirkətinin xərclərini kompensasiya edir. Mimelon müvafiq məbləğləri Satıcının hesabından köçürtmək haqqındadır.

 

ÇATDIRILMANIN POZULMASI və YERİNƏ YETİRİLMƏMƏSİ, MƏHSULUN GÖSTƏRİLMİŞ XARAKTERİSTİKALARA UYĞUNSUZLUĞU

Çatdırılmanın uyğun olmayan icrası, və ya çatdırmanın yerinə yetirilməməsi, oğurluq nəticəsində məhsulun itkisi, və ya Məhsulun çatdırılmasını təhlükə altına qoyan digər hərəkət Satıcı tərəfindən məsuliyyət cəlb edir, göstərilmiş hadisələr istisna olaraq: 1) kredit kartının işində nasazlıq və fırıldaqçı hərəkətlər hallarında, həmçinin nasazlıq və ya dələduzluq bizim ucbatımızdan baş verdiyi hallarda; 2) sifariş və saytda yerləşdirilmiş hər hansı Məhsulların çatdırılması haqqında bizim tərəfimizdən Mimelon şirkəti ilə alınmış məlumatın, həmçinin ünvanın qeydiyyatı zamanı, təqdim edilmədiyi hallarda. Lakin, bütün Məhsulların reallaşdırılması üçün, maliyyə və işgüzar fəallığını nizama salan şərtlərə, əgər belələri varsa, riayət etməylə, bu şərtlər uyğun olmayan icrası, və ya çatdırmanın yerinə yetirilməməsi, oğurluğa görə Məhsulun itkisi, və ya Məhsulun reallaşdırılmasını və çatdırılmasını təhlükə altına qoyan digər hərəkətlər hallarında. Satıcı qüsurların və Məhsulların bildirilmiş parametrlərə uyğunsuzluğunun aşkar edilməsi, həmçinin hər hansı Məhsulun və ya sizin Məhsullara aidiyyəti olan digər malların fərdi və ya icitimai şəkildə dövriyyədən çıxarılması hallarında məsuliyyət daşıyır. Sizin məhsullarınızın və ya digər məhsulların fərdi və ya ictimai şəkildə aradan qaldırması haqqında məlumatın alınması halında, Satıcı bunun haqqında dərhal şirkətə xəbərdarlıq etməyə məcburdur.